Sunday, October 24, 2010

ข้อสอบการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนหลักสูตร 51

เป็นข้อสอบในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียน

ดาวน์โหลด

6 comments: