Tuesday, October 26, 2010

Monday, October 25, 2010

ข้อสอบ พ.ว. วิชาสังคมศึกษาฯ หลักสูตร 51

ดาวน์โหลด...

ข้อสอบ พ.ว. วิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 51

ดาวน์โหลด...

ข้อสอบ พ.ว. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตร 51

เป็นข้อสอบที่ครอบคลุมทั้งรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา สอดคล้องกับตัวชี้วัดทุกตัว
ประกอบด้วย
1. ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ป.1
2. ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ป.2
3. ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ป.3
4. ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ป.4
5. ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ป.5
6. ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษาชั้น ป.6

Download

ข้อสอบ พ.ว. วิชาภาษาไทย หลักสูตร 51

ประกอบด้วยข้อสอบที่ครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ ป.1-6 สามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ


ดาวน์โหลด

ข้อสอบ พ.ว. วิชาอังกฤษ หลักสูตร 51

ข้อสอบ พ.ว. วิชาอังกฤษ ป.1
ข้อสอบ พ.ว. วิชาอังกฤษ ป.2
ข้อสอบ พ.ว. วิชาอังกฤษ ป.3
ข้อสอบ พ.ว. วิชาอังกฤษ ป.4
ข้อสอบ พ.ว. วิชาอังกฤษ ป.5
ข้อสอบ พ.ว. วิชาอังกฤษ ป.6

Sunday, October 24, 2010

รวมข้อสอบหลักสูตร 51 ชั้น ป.1

วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักภาษาและการใช้ภาษา
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์
ข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ (Smile)
สุขศึกษาและพลศึกษา
ดนตรี-นาฎศิลป์
ทัศนศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อสอบการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนหลักสูตร 51

เป็นข้อสอบในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียน

ดาวน์โหลด

Friday, October 22, 2010

ข้อสอบศิลปะ หลักสูตร 51

ข้อสอบศิลปะป1หลักสูตร51
ข้อสอบศิลปะป2หลักสูตร51.
ข้อสอบศิลปะป3หลักสูตร51.
ข้อสอบศิลปะป4หลักสูตร51.
ข้อสอบศิลปะป5หลักสูตร51.
ข้อสอบศิลปะป6หลักสูตร51


Download

Monday, October 18, 2010

ข้อสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ๒๕๔๕
พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๗
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๔๗
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ๒๕๕๑
พรบ.การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑

พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

แบบทดสอบประจำหน่วย ป.2

แบบทดสอบวิชาศิลปะ ป.2
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป2
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ป.2
แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาฯป.2
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
แบบทดสอบวิชาศิลปะ ป.2
แบบทดสอบวิชาพระพุทธศาสนา ป.2
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ ป.2
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.2
แบบทดสอบภาษาไทย ป.2

แบบทดสอบหน่วยเรียนรู้ ป.1 ชุดที่ 2

วิชาศิลปะ ป.1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาป.1
วิชาสังคมศึกษาฯp1
วิชาคณิตศาสตร์ mat
วิชาการงานอาชีพฯp1
วิชาภาษาไทย p1
วิชาพระพุทธศาสนาp1
วิชาประวัติศาสตร์p1
วิชาภาษาอังกฤษp1
วิชาสังคมศึกษาฯp1

ข้อสอบกฎหมาย ระเบียบ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ_รัฐธรรนูญ 50
แนวข้อสอบ_นโยบายรัฐบาลสมัคร
แนวข้อสอบ _แผนฯ10
แนวข้อสอบ _แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผน นโยบายศธ

เก็งข้อสอบกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ

แบบทดสอบประจำหน่วย ป.6

แบบทดสอบวิชาศิลปะ p6
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ p6
แบบทดสอบสังคมศึกษาฯ p6
แบบทดสอบสุขศึกษาฯ p6
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ p6
แบบทดสอบการงานอาชีพฯ p6
แบบทดสอบพระพุทธศาสนา p6
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ p6
แบบทดสอบอังกฤษ p6
แบบทดสอบภาษาไทย p6

Friday, October 1, 2010

แบบทดสอบประจำหน่วย ป.4 พร้อมเฉลย

คณิตศาสตร์ ป.4
ภาษาไทยป.4
วิทยาศาสตร์ป.4
ประวัติศาสตร์ป.4
พระพุทศาสนาป.4
ภาษาอังกฤษป.4
ศิลปะป.4
สังคมศึกษาป.4
สุขศึกษา พลศึกษา ป.4
การงานอาชีพ ป.4

แบบทดสอบประจำหน่วย ป.5 พร้อมเฉลย

คณิตศาสตร์ ป.5
ภาษาไทยป.5
วิทยาศาสตร์ป.5
ประวัติศาสตร์ป.5
พระพุทศาสนาป.5
ภาษาอังกฤษป.5
ศิลปะป.5
สังคมศึกษาป.5
สุขศึกษา พลศึกษา ป.5
การงานอาชีพ ป.5

แบบทดสอบประจำหน่วย ป.3 พร้อมเฉลย

คณิตศาสตร์ ป.3
ภาษาไทยป.3
วิทยาศาสตร์ป.3
ประวัติศาสตร์ป.3
พระพุทศาสนาป.3
ภาษาอังกฤษป.3
ศิลปะป.3
สังคมศึกษาป.3
สุขศึกษา พลศึกษา ป.3
การงานอาชีพ ป.3

แบบทดสอบประจำหน่วย ป.1 พร้อมเฉลย

คณิตศาสตร์ ป.1
ภาษาไทยป.1
วิทยาศาสตร์ป.1
ประวัติศาสตร์ป.1
พระพุทศาสนาป.1
ภาษาอังกฤษป.1
ศิลปะป.1
สังคมศึกษาป.1
สุขศึกษา พลศึกษา ป.1
การงานอาชีพ ป.1